Pilgrim’s Soul

Smyth, Pilgrim's Soul, 30x30cms, mixed media on wood

Media: mixed media on wood

Size: 30x30cms